الکساندر دوگین و ایران

الکساندر دوگین و ایران

الکساندر دوگین پیوسته از اتحاد ایران و روسیه سخن گفته است:

«ایران در تئوری اروآسیا نقش کلیدی را ایفا می­کند که جهان را دنیایی چند قطبی می­بیند. پس از انقالب اسلامی و موضع استراتزیک این کشور، ایران در داخل معادله­ای قرار گرفت که درصدد ایجاد فضای مستقل اروآسیایی است. اگر درگذشته بین روسیه و ایران درگیری وجود داشته است و آنها تلاش کردند تا مشکل خود را از طریق جنگ حل نمایند اما امروز فقط به راه حل مسالمت آمیز و استراتژیک برای حل مشکلاتشان با یکدیگر می­اندیشند. منظورم این است که امروز تهران و مسکو در حال حل مشکلاتی هستند که در گذشته حتی از طریق جنگ نتوانستند حل نمایند. ما منافع استراتژیک مشترک داریم. این مسئله با همکاری استراتژیک قابل درک است نه صرف ادغام و یکپارچه شدن. ایران در درون مدل اتحاد اروآسیایی تلقی نمی­شود زیرا فقط جمهوریهای شوروی سابق دردرون آن قراردارند. ایران تمدن خاص خود را دارد و کشوری مستقل و قدرتمند است که باید مورد احترام قرار گیرد. اما این همکاری باید حفظ شود. ما نباید به ادغام ویکپارچگی با ایران بیاندیشیم چرا که ایران در درون مدل ما نمی­گنجد اما در جهان چند قطبی در کنار و یار روسیه است. منافع استراتژیک ما و ایران در آسیای مرکزی و به طور کلی در منطقه، مشترکات زیادی دارند. ازاینرو ایران نقش محوری در مدل چند قطبی اروآسیایی دارد. در این مدل تهران نزدیک ترین هم پیمان مسکو است. البت هبر طبق این الگو باید با ترکیه و چین و هند هم همکاری داشت.»

دوگین ایران را یاور و همپیمان اصلی روسیه در استراتژی اروآسیا می داند و به محور مسکو- ایران اشاره می­کند. بعلاوه دوگین شدیدا مخالف وهابیت است. در نظر او وهابیت تهدیدی مشترک برای روسیه و اسلام سنتی است. دوگین امریکا را به سرمایه گذاری بر روی وهابیت به منظور تضعیف تمدنهای ارو آسیایی متهم می­کند. او کشورهای سنی منطقه خاورمیانه را به خود فروختگی در قبال امریکا متهم می­کند. در مقابل او ایران را به خاطرسنتگرایی شیعی تمجید و تحسین می­کند.

http://www.centerforsecuritypolicy.org/2015/03/04/aleksandr-dugin-putins-rasputin/