Turan: Nyckeln att förstå ett Ryskt Logos

Uppgiften att beskriva den turanska civilisationen i den senaste volymen av Noomakhia var oskiljaktig från det faktum att Turan inte längre existerar. Boken var därför en rekonstruktion av ett tidigare samhälle, en arkeologisk volym, där turansk civilisation måste återställas bit för bit på grundval av arkeologisk forskning, språklig analys, vad vi vet om etnologi och etnografi och i huvudsak artificiella metoder.
Några turanska folk kan namnges. Ossetierna är till exempel sarmatiernas sista arvtagare, det finns de olika pashtunstammarna och de direkta ättlingarna till de indoeuropeiska nomaderna av den stora stäppen. Det finns också ättlingar i Nuristan, Kalash i Pakistan och Afghanistan, enklaver av direkt turansk kultur och indoeuropeiska nomadstammar. Men naturligtvis är detta till stor del en villkorad rekonstruktion.
Vilken betydelse har Turan? Själva konceptet med Turan tolkas ibland fel. Vi känner till det från Suhrawardi och Shahnameh, som talar om en konfrontation mellan Iran och Turan. I Shahnameh var Iran en bofast iransk civilisation, medan Turan beskrivs som en nomadisk civilisation.
Ferdowsi skrev detta under en period då de turkiska folken redan i flera århundraden till stor del hade tagit över rollen som nomader. Därav kommer intrycket av att Turan är relaterat till turkarna, (vars namn har samma eller liknande rot), och följaktigen var konfrontationen mellan Turan och Iran mellan det turkiska och indoeuropeiska, särskilt den iranska världen. Men detta är inte sant etymologiskt eller historiskt, för Ferdowsi tog termen Turan från Avesta, från de äldsta skikten av förislamisk kultur där denna term fanns sedan urminnes tider, när det fortfarande inte fanns några turkar vid vidsträckta områden av Eurasien och dess stäpper.
När vi börjar betrakta termen, denna indoeuropeiska term, innebar det ingen ringare än ”folk”. Det liknar mycket det litauiska konceptet Tauta (”nation” eller “folk”) och Deutschen och Teutonen. I själva verket var detta [Turan] namnet på de samma förfäderna till indoeuropéerna, samma iranier, enbart de nomadiska, som bodde på de stora eurasiska stepparnas territorium. Några av dem flyttade till Persien, närmare Elam, till Media, där de bosatte sig och kom till att kallas Iran. De som fortsatte att leva under samma förhållanden kom att kallas turaner. I den iranska civilisationen förstås Turan som de nomadiska iraniernas rike, medan Iran är området för de bosatta iranierna.
Således uppstår omedelbart en helt annan syn på Turan som inte har något att göra med turkarna. Om vi ​​tittar noggrant på var de kom ifrån och vem de iranska nomadstammarna i Eurasien var, visar det sig att de alltid var där — mitt i de eurasiska stäppen. Oavsett vilken arkeologisk hypotes vi accepterar — det vill säga oavsett om indoeuropéerna härstammar närmare Svarta havet, Azovhavet, Kaspiska havet eller i södra Ural — har vi i alla fall att göra med Turans utrymme , rymden för den stora eurasiska stäppen.
Den turanska världen representerades i verkligheten av ingen annan än de krigsliknande nomadiska stammarna som tämjde hästen, byggde vagnar och började använda ratten, som kunde skryta med kolossal stridbarhet och började sprida sig över hela det eurasiska fastlandet och gick hela vägen till väst, där deras ättlingar blev kelter, tyskar, italienare, illyrier, thrakier och till Grekland (som förfäderna till Hellenes), till Anatolien (en av de första indoeuropeiska stammarna, där de lade grunden för serbisk civilisation). Slaverna och balterna är bärare av det turaniska elementet, för det här är samma indoeuropeiska folk som enligt Gimbutas flyttade tillsammans med Kurgan-kulturen till väst, och någon gång bosatte sig på olika territorier. Det finns också iranier och indier.
Denna turanska värld är nyckeln, förfädernas hemland och proto-matris för hela den indoeuropeiska civilisationen.
På vilket sätt kunde de utöka sitt inflytande till praktiskt taget hela Eurasien? Hjulet. Vi kan se hur denna process för indoeuropéernas expansion fortsatte in i kolonialtiden. Även dagens bilar är en del av den turanska världsbilden, de nya vagnarna. Detta är linjen för vagnens expansion, utvidgningen av militaristisk stil, de indoeuropeiska språken och det indoeuropeiska politiska systemet — som är patriarkalt, maskulint och androkratiskt.
Androkrati betyder mansstyre. Androkratiska samhällens kraft skapade det historiskt-politiska landskapet i nästan hela Eurasien, med undantag för kineserna, Sydostasien och kanske några av de semitiska regionerna i Mellanöstern. Palestina var en gång bebodd av hettiterna, Hurrians vagnar, kanske indo-arier, och Mittani åkte till Egypten — därav framträdandet av vagnen i Egypten.
Med andra ord är Turan själv ett slags paradigm. Det är indoeuropeisk nomadism som troligen spreds från södra Ural. Jag tror att detta är den mest exakta hypotesen.
Senare tog detta initiativ från de indoeuropeiska, patriarkala och androkratiska samhällena på sig av andra folk, såsom hunnerna, turkarna och mongolerna. Och det var då Turans utrymme fördes med en mycket liknande nomadkultur av andra — icke-indoeuropeiska och post-indoeuropeiska — etnoi.
Om vi ​​sammanställer allt detta, ser vi en kolossal bild av alla indoeuropeiska samhällen, deras källmodell och deras skillnader, som är avhängigt en relativ avlägsenhet från det indoeuropeiska hemlandet, som var det turanska hemlandet. När de indoeuropeiska folken flyttade bort från detta hemland och blandades med mer matriarkala jordbrukssamhällen skapade de en blandad typ av kultur. I slutändan får Turan således en helt annan betydelse, en annan dimension. Om vi ​​inte är likgiltiga inför våra rötter, är denna indoeuropeiska Turan, som hemlandet för de indoeuropeiska kulturerna, enligt min mening en oerhört viktig del för att förstå oss själva, för vårt land är Turans territorium.
Efter många århundraden och årtusenden, efter att Turan ursprungligen hade varit indoeuropéernas territorium, efter att de indoeuropeiska folken hade gett sina initiativ till andra icke-indoeuropeiska folk, såsom Altaiska och delvis Uraliska, återvände arvet från Turan återigen till Ryssland. Vi, det ryska indoeuropeiska folket, är vårdare av detta gigantiska territorium, Turan. Indoeuropéernas uppdrag har gått varven runt, från indoeuropéer till indoeuropéer, för att komma till oss.
Således får eurasianismen en helt annan dimension och begreppet Turan förändras radikalt. Och, naturligtvis, om vi är sensibla inför vår egen identitet och om vi inte är likgiltiga för våra rötter, vårt förflutna och vår framtid, tror jag att den här boken skulle hitta mycket bred resonans i ett annat samhällstillstånd …
Men vi lever i en värld i någon form av paus. Jag ser med optimism på framtiden, eftersom den nuvarande tiden av mörk psykisk sjukdom kommer att passera, och vi kommer att återvända till sökandet efter oss själva, återvända till vår ryska återfödelse, till våra rötter. Och sedan tanken på Turan, som gör det möjligt för oss att se på hela vår historia på ett helt annat sätt, inklusive de mongoliska erövringarna, våra relationer med turkarna, de turkiska folken och projekt som skapandet av den Eurasiska unionen, som har eller håller på att implementeras i politiken (om än i form av ett simulacrum) — allt detta kommer verkligen att få mening.