Lapok amik erre hivatkoznak: Prince Nikolai Trubetzkoy and his Theory of Eurasianism