Alexander Dugin — Kristen metafysik: Problemets väsen

Kristendomen är den tradition vars metafysiska dimension har studerats minst av allt. Detta är inte en liten paradox eftersom man skulle kunna tro att en sådan djupgående studie av kristendomen, västerlandets religion, skulle locka alla de som är intresserade av metafysik och som efter Guénon försöker förstå de mest djupgående aspekterna av Tradition. Ändå är tvisterna kring kristendomen i traditionella kretsar i regel begränsade till ganska sekundära, praktiska frågor om sakramentens virtuella initiering, frånvaron av en idé om cyklisk tid etc. I allt detta kan man se tyst konsensus bland traditionalister om att kristendomen inte är något annat än en reducerad, ofullständig tradition vars esoterism praktiskt taget har gått förlorad, och vars metafysiska innehåll inte kan frigöras från den exoteriska skolastiska teologins täta slöja och den disiga subjektiva mystikers intuitioner. Alla försök att identifiera någon överensstämmelse mellan kristendomens grundläggande principer och begreppskategorierna för andra, mer metafysiskt utvecklade traditioner (främst hinduismen) har gett ganska dåliga resultat och har baserats på ansträngda tolkningar och partiska uppmaningar att till varje pris komma fram till slutsatser som skall matcha Guénons egna idéer (det är tydligast av allt i Abbot Henri Stéphanes bok, Introduction à l’ésotérisme chrétien).

Dessa omständigheter kan dock förklaras ganska enkelt. Problemet är att det guénonska förhållningssättet bara har spridit sig i snäva kretsar av västvärldens intellektuella elit, där man med kristendomen vanligtvis förstår, i bästa fall, katolicismen. Men katolicismens särart är sådan att från det ögonblick då västkyrkan föll bort från östkyrkan, byggde katolicismen sin dogmatiska och intellektuella grund på ett medvetet förkastande av kristendomens metafysiska innehåll. Alla de skolastiska konstruktionerna var i huvudsak en ambition att utveckla en smal teologisk doktrin samtidigt samtidigt som man helt ignorerade de ontologiska och metafysiska element som faktiskt fanns i den kristna traditionen före schismen och finns bevarade även efter. Naturligtvis överlevde de uteslutande i östkyrkan, d.v.s. i ortodoxins sköte.

Men katoliker, och även de mest djupsinniga bland dem, verkar vara omedvetna om detta.

Ortodoxin å sin sida kunde, trots att den bevarat ontologisk och metafysisk helhet, från en viss tid och framåt inte längre hävda sitt metafysiska innehåll (d.v.s. den faktiska kristna metafysiken) i tydliga kategorier. Kort efter de “palamitiska tvisterna” när den ortodoxa esoterismen upplevde sin sista bländande uppgång i historien, var denna linje något marginaliserad och “frusen”, eftersom prioritet gavs åt kyrkans exoteriska sidor. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet försökte många ryska teologer och till och med sekulära filosofer, som intuitivt förmodade ortodoxins speciella metafysiska karaktär, formulera vissa principer för att återuppliva den bortglömda dimensionen av denna tradition. Men de flesta av dessa försök gav inga seriösa resultat eftersom ingen av dem var bekant med Guénons verk. Därför är det först nu, enligt vår uppfattning, möjligt att skaffa sig adekvat kunskap om de viktigaste proportionerna av strukturen hos den fullfjädrade metafysiken.

Det kan sägas att även om västerländska traditionalister hade den intellektuella apparat som Guénon utvecklade, så hade de inte ett adekvat objekt för att tillämpa en sådan på, eftersom katolicismen i grunden förbjuder en från att gå från den exoteriska till den esoteriska och metafysiska nivån och dessutom sätter oöverstigliga hinder längs vägen. De ortodoxa hade och har ett fullfjädrat objekt, den ortodoxa kristna kyrkotraditionen och en fullständig, oförminskbar dogm, men de har hittills saknat en adekvat metafysisk apparat. Sålunda, av två motsatta skäl, både i väst och öst, har den mest utbredda, välkända, välbekanta och nära traditionen — kristendomen — förblivit den mest okända, mystiska och stängda, emedan traditionalister ganska väl behärskade islamisk metafysik, buddhismen, hinduism, taoism och till och med några arkaiska kulter. Det avlägsna och exotiska blev paradoxalt nog kärare för moderna forskare som nominellt tillhörde den kristna civilisationen än “sin egen”, den välbekanta och nära.

Hur det än må vara, ryssarnas första bekantskap med Guénons idéer tillåter oss nu att kartlägga vår väg ut ur denna återvändsgränd och att försöka jämföra den övergripande metafysiska bilden med den ortodoxa kristendomens dogm. Man bör inte missta sig när det gäller enkelheten i en sådan studie. Den nästan fullständiga frånvaron av hänvisningar till ortodoxi bland traditionella myndigheter gör denna uppgift extremt svår och riskabel. Ändå, utan att hävda den slutgiltiga sanningen i denna fråga och samtidigt lämna vägen öppen för alternativa sysselsättningar, kommer vi i detta arbete att försöka förstå ortodoxins metafysiska natur och, enligt följande, komma fram till en formulering och erkännande av den kristna metafysikens väsen.

Inledning/kapitel 1 av Metafizika Blagoi Vesti[Evangeliets metafysik](1994) i Absoliutnaia Rodina[Absolut hemland](Moskva, Arktogeia, 1999)