Lapok amik erre hivatkoznak: O Momento Antropológico na História Humana