4pt

اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ

در ﮐﻤﺎل اﺧﻼص ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺪه، ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﺪراﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺘﺎره ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه در ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ، ﺳﯿﺎﺳﺖ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﻮﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ او ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮد. اﺑﻌﺎد اﻧﻘﻼب او ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، اﺻﻼ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد.
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ از اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزي ﺷﺎن ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﻨﺤﺮف و ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ در آن آﺷﻮب و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻏﺮب زدﮓﯽ - آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ  اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ، ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ، آزادي و ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن رﻗﻢ زده اﺳﺖ. اﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻠﯽ  دﺠﺎﻞ  - ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ- در ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻏﺮب ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاق آن ﻫﻢ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ، آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان آﺷﮑﺎرا و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ، اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزي در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺛﺒﺎت ﺧﻮد ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ! ﮐﺸﻮرﺗﺎن اﺳﺖ! ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ، ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ، ﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي روﻧﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ایدئولوگ دولت روسیه نبوده و نیستم

آلکساندر گلییویچ دوگین )متولد سال ۱۹۶۲ است که نظریه ای به نام » حزب اوراسیا « ( اندیشمند روس و بنیانگذار
اوراسیاگرایی دارد. در سال ۲۰۱۴ مسائلی در دانشگاه دولتی مسکو پدید آمد که منجر به برکناری او از ریاست
دپارتمان جامعهشناسی روابط بینالملل شد. هرچند رسانه های غربی اصرار دارند دلیل این امر، اختلاف وی با پوتین
بر سر ضرورت قتل عام اوکراینی ها بوده، خود او مسائل فنی و علمی را علت اصلی عنوان می کند؛ و معتقد است
هیچ گاه به قتل عام ایشان رأی نداده است. غربی ها وی را به دیدگاه های فاشیستی و شووینیستی متهم می کنند، امری
که از دیدگاه خود وی به شکل کامل مردود است.
به عقیده او، لیبرالیسم معادل نیهیلیسم است؛ خطر عصر تک قطبی جهان را تهدید می کند؛ غرب به دشمن )روسیه و
اسلام رادیکال( نیاز دارد؛ و در نظریه اوراسیاگرایی، ایران و روسیه می توانند علیه منافع غرب متحد شوند. جنگ
احتمالی با روسیه چند ثمره برای غرب دارد: به تعویق انداختن فروپاشی ساختار جهانی، تقویت ناتو و اعضای اروپایی
آن، و حفظ اتحادیه اروپا از انشقاق. ایده ارواسیاگرایی وی با ایده ناسیونالیست ها متفاوت است، و بر آموزه های
کلیسای ارتدکس روسیه تکیه دارد. به نظر وی، اوراسیا هارتلندی است که کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی
وقت آن « : را علیه منافع غرب و جهانی سازی آن متحد می کند. به همین دلیل، وی در فرهنگسرای اندیشه گفت
ریشه این مسئله .» رسیده به اصالت شرقی و هویت خودمان برگردیم. فرهنگ انتظار میان روسیه و ایران مشترک است
را باید در چالش عمیق بین لوگوس یونانی و تئوس مسیحی جستجو نمود. وی بر این نکته تأکید دارد که صحبت
کردن در مورد این که انجیل بهتر است یا قرآن چیزی را جلو نخواهد برد؛ باید نقاط اشتراک را مطرح کنیم. وی می
گوید 30 سال قبل اتحاد روسیه با ایران علیه غرب را پیشبینی کرده بودم. علاوه بر آن، او پیش بینی کرده بود که
ترکیه به اتحاد ایران و روسیه نزدیک شود. به همین میزان، او به سیاست کشورهای عرب منطقه خلیج فارس خرده می
گیرد. برای او، ایران صرفاً یک کشور نیست، بلکه یک تمدن است. ایران بزرگترین متحد روسیه به شمار می رود.
ایران می تواند نقش اصلی در سازمان همکاری های شانگهای داشته باشد.

COUNTER-HEGEMONY IN THE THEORY OF THE MULTIPOLAR WORLD

Although the concept of hegemony in Critical Theory is based on Antonio Gramsci’s theory, it is necessary to distinguish this concept’s position on Gramscianism and neo-Gramscianism from how it is understood in the realist and neo-realist schools of IR.

The classical realists use the term “hegemony” in a relative sense and understand it as the “actual and substantial superiority of the potential power of any state over the potential of another one, often neighboring countries.” Hegemony might be understood as a regional phenomenon, as the determination of whether one or another political entity is considered a “hegemon” depends on scale. Thucydides introduced the term itself when he spoke of Athens and Sparta as the hegemons of the Peloponnesian War, and classical realism employs this term in the same way to this day. Such an understanding of hegemony can be described as “strategic” or “relative.”

In neo-realism, “hegemony” is understood in a global (structural) context. The main difference from classical realism lies in that “hegemony” cannot be regarded as a regional phenomenon. It is always a global one. The neorealism of K. Waltz, for example, insists that the balance of two hegemons (in a bipolar world) is the optimal structure of power balance on a world scale[ii]. R. Gilpin believes that hegemony can be combined only with unipolarity, i.e., it is possible for only a single hegemon to exist, this function today being played by the USA.

In both cases, the realists comprehend hegemony as a means of potential correlation between the potentials of different state powers. 

Gramsci's understanding of hegemony is completely different and finds itself in a completely opposite theoretical field. To avoid the misuse of this term in IR, and especially in the TMW, it is necessary to pay attention to Gramsci’s political theory, the context of which is regarded as a major priority in Critical Theory and TMW. Moreover, such an analysis will allows us to more clearly see the conceptual gap between Critical Theory and TMW.

ارتباط با غرب اقدام به خودکشی و خیانت به انقلاب است/ انتخاب «پوتین» برای ریاست جمهوری در روسیه شبیه یک انقلاب بود

 امروز مثل زمان قاجار شماست و ما باید هویت اصلی و عمیق هر کشور را کشف کنیم. و این اتحاد مشترک نباید فقط براساس منافع ملی باشد بلکه باید بر اساس صلاحیت مشروع قدرت باشد که از خدا گرفته می شود و بر اساس دشمن مشترک یعنی غرب.

مشاور رئیس جمهور روسیه گفت به طور مثال من تحت تحریم امریکا هستم فقط به خاطر تفکراتم و نه به خاطر کارهای اقتصادی و نظامی، فقط تفکراتم و دلیل آن این است که من توانسته ام حقیقت دشمن را نشان دهم پس این تحریم علیه ایده ها و فلسفه و اعتقاد به خداست.

وی در تشریح نظریه چهارم سیاسی خود گفت نظریه چهارم سیاسی در ضدیت با غرب است و اولین نظریه، لیبرالیسم است که اولین و آخرین است، قبل از بقیه به وجود آمده و هنوز هم پابرجاست که در واقع هویت شیطان است و اساس بی خدایی و استعمار گری را ترویج میکند.

وی نظریه دوم را کمونیسم دانست و گفت کمونیسم در واقع بعد خوب لیبرالیسم است و در اینجا خدا، پیشرفت است و نظریه سوم نیز ناسیونالیسم است که بهتر از کمونیسم است ولی دیدگاه ضعیفی دارد چرا که ناسیونالیسم در واقع ماتریالیسم است و مربوط به مادی گرایی است و معنویت را در نطر نمی گیرد و مفهوم بورژوازی دارد.

نقد و بررسی مدرنیته با حضور الکساندر دوگین و مهدی نصیری+ فیلم

بسم الرحمن الرحيم. سلام عرض مي کنم. به برنامه عصر خيلي  خوش آمديد. امشب در ادامه بحث هفته گذشته بحث خاصي داريم و با دو ميهمان عزيز، اين برنامه را ادامه مي دهیم . جناب آقاي مهدي نصيري، خيلي خوش امديد به برنامه. و جناب آقاي الکساندر دوگين. خيلي خوش آمديد دکتر.

 چرا اين بحث را انتخاب کرديم؟ هر دوي اين بزرگواران در ارتباط با مدرنيته، نقدي دارند که خودش  روشنگر خيلي از بحث هاي بعدي است. يعني هم از جنبه يک فيلسوف روس ارتدوکس مسيحي و هم از منظر شيعي. اقاي مهدي نصيري چند سال پيش کتاب اسلام و تجدد را نوشته اند و درباره آن در رسانه ها بحث زيادي شده است و مي دانم که دانشجويان اين بحث را پيگيري کرده اند. از اين رو، تصميم گرفتيم زماني که  آقاي دوگين در تهران هستند، اين بحث را کمي باز کنيم. 

آقاي نصيري! اين بحث اسلام و تجدد و مدرنتيه، چه چيزي است که مثل يک حجاب است و انسان بايد برسد به يک فهمي از مدرنيته و بعد از اين فهم است که خيلي از درها باز مي شود براي رسيدن به اسلام بخصوص در دوره اي که ما هستيم. مي خواستم يک خرده اين بحث را با شما باز کنم و بعد برويم سراغ  آقاي الکساندر دوگين.

ارتباط با غرب اقدام به خودکشی و خیانت به انقلاب است/ انتخاب «پوتین» برای ریاست جمهوری در روسیه شبیه یک انقلاب بود

می‌گویند که روسها به ما خیانت کردند ولی نظر من این است که این ۱۲۰ سال پیش بود و شرایط امروز متفاوت است درثانی ما مشغول انجام کار فرهنگی هستیم و در عمق کار می‌کنیم.

او در ادامه به نوع آشنایی خودش با دوگین اشاره کرد و گفت این آشنایی از طریق یک وبسایت شروع شد و مطلبی که منتشر شد و بارها و بارها ترجمه شد و نهایتا منجر به آشنایی ما شد و در آخرین گردهمایی که در ایران داشتیم عده زیادی از متفکران ایرانی به دعوت ایشان حضور داشتند.

وی گفت این دومین حضور ایشان است که به همت آقای شهیدی که یکی از همکاران ما در صدا و سیما بودند اتفاق افتاد و آقای دوگین پس فردا به مسکو برمی گردند ولی نکته مهم این است که دشمن اینجا را خواهد پایید و این یک محفل عقیدتی است که حتی از دیدار دو رئیس جمهور نیز مهم تر است.

روسیه درحال بازیابی ماهیت معنوی خویش است/باغربزدگی مبارزه می کنیم

الکساندر دوگین، مشاور رئیس جمهور روسیه با حضور در برنامه عصر شبکه افق گفت: ما مشغول مادی گرایی، الحاد و مشکلات قریب الوقوع شدیم اما اکنون درحال بازیابی «خود معنوی» مان هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر دوگین، مشاور رئیس جمهور روسیه در برنامه عصر شبکه افق حضور یافت. دوگین یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف معاصر روسیهبه شمار می رود که بسیاری او را بنیان‌گذار مکتب ژئوپلتی کدر این کشور می‌دانند. فیلم گفتگوی نادر طالب زاده با اکساندر دوگین، از بالا قابل دریافت است. متن این گفتگو در ادامه آمده است؛ وی در گفت‌وگو با نادر طالب‌زاده در برنامه عصر شبکه افق، با بیان اینکه زمان، آثاری منطقی و معقول دارد اظهار کرد: زمان یک مفهوم است، تاریخ یک مفهوم است، چیزی به نام زمان مادی وجود ندارد، زمان ماده نیست بلکه به خودی خود، مقوله‌ای معنوی است بنابراین زمان، منطق و برهان تاریخ است. وی افزود: یک پرسش اساسی وجود دارد و آن هم اینکه زمان چیست؟ به نظر من، ما در آخر الزمان قرار داریم یعنی در انتهای زمان قرار داریم، ما در نوع خاصی از زمان قرار داریم، وقتی زمان به ماهیت خود نزدیک می‌شود، وقتی که همه آن چیزی که در خفا قرار داشت، آشکار می شود، وقتی که مفهوم تاریخ در مقابل چشمان ما متبلور می‌شود، پس باید گفت که ما در مهم‌ترین زمان زندگی می‌کنیم.

الکساندر دوگین:وقت آن رسیده به اصالت شرقی و هویت خودمان برگردیم

الکساندر دوگین، فیلسوف روسی و مشاور پوتین در نشست چهارمین شب علوم انسانی گفت: وقت آن رسیده که به اصالت مشرق زمینی، هویت خودمان و ریشه های حقیقتمان برگردیم. چهارمین «شب علوم انسانی» با حضور پرفسور الکساندر دوگین، فیلسوف سیاسی روس و مشاور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه همراه با بزرگداشت دکتر منوچهر آشتیانی، جامعه‌شناس سرشناس ایرانی شب گذشته به همت مجله عصر اندیشه و با مشارکت مرکز تحقیقات صدرا، در فرهنگسرای اندیشه برگزارشد. در ابتدای این مراسم سجاد نوروزی، رئیس فرهنگسرای اندیشه گفت: درباره پروفسور دوگین چیزی که خیلی اهمیت دارد عبور و خرق عادتی است که در فلسفه ورزی ایشان شکل گرفته است چرا که نقد غرب در شرق کار بسیار سختی است؛ در شرق، اکثرا شیفته غرب هستند و خب اینکه یک نفر بخواهد آن را نقد کند کار بسیار سختی است. وی افزود: فلسفه سیاسی دوگین با توجه به امر سیاسی شکل گرفته است؛ منظور او هم از امر سیاسی امر واقع است؛ یعنی فلسفه وی در آسمان ها شکل نگرفته است بلکه روی زمین و براساس امر واقع به وجود آمده است. دوگین با مدد گرفتن از امر واقع تئوری چهارم سیاست را معرفی می کند. رئیس فرهنگسرای اندیشه ادامه داد: به عقیده من الکساندر دوگین به دنبال یک رنسانس شرقی و احیاگری هویت در شرق است و این شاید مهم ترین نیاز جوامع شرقی باشد. به بیان دیگر دوگین بر روی ضروری ترین نیاز جوامع شرق دست گذاشته است. به بیان دیگر این فیلسوف روسی در بازیابی هویتی شرق را به عنوان مبنا قرار می دهد تا غرب را تحلیل کند.

روسیه درحال بازیابی ماهیت معنوی خویش است/باغربزدگی مبارزه می کنیم

الکساندر دوگین، مشاور رئیس جمهور روسیه با حضور در برنامه عصر شبکه افق گفت: ما مشغول مادی گرایی، الحاد و مشکلات قریب الوقوع شدیم اما اکنون درحال بازیابی «خود معنوی» مان هستیم. 

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر دوگین، مشاور رئیس جمهور روسیه در برنامه عصر شبکه افق حضور یافت. دوگین یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف معاصر روسیهبه شمار می رود که بسیاری او را بنیان‌گذار مکتب ژئوپلتی کدر این کشور می‌دانند. فیلم گفتگوی نادر طالب زاده با اکساندر دوگین، از بالا قابل دریافت است. متن این گفتگو در ادامه آمده است؛

وی در گفت‌وگو با نادر طالب‌زاده در برنامه عصر شبکه افق، با بیان اینکه زمان، آثاری منطقی و معقول دارد اظهار کرد: زمان یک مفهوم است، تاریخ یک مفهوم است، چیزی به نام زمان مادی وجود ندارد، زمان ماده نیست بلکه به خودی خود، مقوله‌ای معنوی است بنابراین زمان، منطق و برهان تاریخ است.

وی افزود: یک پرسش اساسی وجود دارد و آن هم اینکه زمان چیست؟ به نظر من، ما در آخر الزمان قرار داریم یعنی در  انتهای زمان قرار داریم، ما در نوع خاصی از زمان قرار داریم، وقتی زمان به ماهیت خود نزدیک می‌شود، وقتی که همه آن چیزی که در خفا قرار داشت، آشکار می شود، وقتی که مفهوم تاریخ در مقابل چشمان ما متبلور می‌شود، پس باید گفت که ما در مهم‌ترین زمان زندگی می‌کنیم.

 

فیلم/ دوگین: اگر از اصول انقلاب‌تان دفاع کنید در نهایت پیروز خواهید شد و ظهور حضرت مهدی(عج) فرا خواهد رسید

شود در مصاحبه ای در خصوص تحولات سوریه افزود: اقدام نظامی در سوریه به مثابه اعلام جنگ با روسیه و پایان روابط عربستان سعودی و روسیه خواهد بود. عربستان و ترکیه آنقدر مخالفان داخلی زیادی دارند که در این شرایط یارای درگیری با قدرت بزرگی مانند روسیه و ائتلاف را نخواهند داشت. فیلسوف روس افزود: به عقید‌ه‌ی من عربستان سعودی و ترکیه در سوریه مداخله نظامی نخواهند کرد، زیرا بلافاصله به پایان رژیم حاکم عربستان سعودی و همچنین دولت اردوغان منجر خواهد شد. وی تاکید کرد: همه اینها به میزان حضور روسیه و متحدان ما یعنی ایران، عراق و حزب الله در مواضع زمینی در سوریه بستگی دارد. آنها فورا از درون خرد می‌شوند و از هم فرو می‌پاشند، زیرا هیچ اقبالی برای پیروزی علیه روسیه و متحدانش در سوریه نخواهند داشت . اندیشمند روس گفت: ما قدرتی هسته ای هستیم و از تجهیزات و تسلیحات راهبردی برخورداریم و از این رو تجاوز به سوریه اقدامی انتحاری برای آنها خواهد بود. تصور می کنم که این گونه تهدیدها، صرفا جنگ روانی است افزود: به همین علت اگر موضع روسیه و متحدانش در سوریه حفظ شود، ائتلاف ما موفق خواهد شد. پرفسور دوگین با بیان اینکه روسیه به علت برخی ملاحظات داخلی و خارجی دیگر قادر نیست نیروهای خود را از سوریه بیرون بکشد، تصریح کرد: آقای پوتین نمی تواند حمایت روسیه از اسد را متوقف کند. پوتین در سوریه در موضعی واقع شده که گزینه شکست برای روسیه وجود ندارد و تنها گزینه ای که دارد پیروزی است. اکنون ترکیه و عربستان دو گزینه پیش رو دارند؛ نخست آنها می‌توانند در قلمرو و سرزمین خود باقی بمانند زیرا فعلا به طور مستقیم درگیر در سوریه نیستند.

مشاور پوتین: در مرکز «ولایت فقیه» اراده خدا وجود دارد +فیلم

مشاور رئیس جمهور روسیه گفت: اسلام شیعه در ایران، تشیع متفکرانه و مبتنی بر عرفان و اسلامی آخرالزمانی است. گروه فیلم و صوت مشرق، الکساندر دوگین مشاور رئیس جمهور روسیه در گفت‌وگو با نادر طالب‌زاده با بیان اینکه زمان آثاری منطقی و معقول دارد اظهار کرد: زمان یک مفهوم است، تاریخ یک مفهوم است، چیزی به نام زمان مادی وجود ندارد، زمان ماده نیست بلکه به خودی خود، مقوله‌ای معنوی است بنابراین زمان، منطق و برهان تاریخ است. انتهای زمان قرار داریم، ما در نوع خاصی از زمان قرار داریم، وقتی زمان به ماهیت خود نزدیک می‌شود، وقتی که همه آن چیزی که در خفا قرار داشت، آشکار می شود، وقتی که مفهوم تاریخ در مقابل چشمان ما متبلور می‌شود، پس باید گفت که ما در مهم‌ترین زمان زندگی می‌کنیم. مشاور رئیس جمهور روسیه در ادامه به تاریخ این کشور پرداخت و گفت: تاریخ روسیه تاریخی خاص است، مفهوم این تاریخ با گذر زمان، روشن و روشنتر شد؛ جالب است که اکنون ما در تاریخ روسیه در حال نزدیک شدن به اصل و ماهیت خود هستیم چون ما جامعه مسیحیت ارتدوکس هستیم، مفهوم موجودیت روسیه، مفهوم تمدن مسیحیت ارتدوکس است یعنی این هویت ماست، این هویت در مقاطع مختلف تاریخی به واقعیت تبدیل شد؛ در دوره شوروی، ما جنبه مسیحیت و سنت مسیحیت را که جنبهای مقدس در تاریخ روسیه و جامعه آن بود، از دست دادیم.

كيفورك ألماسيان: ألكسندر دوغين والفلسفة الكامنة وراء استراتيجية بوتين

خلال السنتين الماضيتيْن، استحوذت روسيا والرئيس بوتين بالتحديد، حيزاً كبيراً في نشرات الأخبار الغربية وخاصةً بعد الاستفتاءات الشعبية في شرق اوكرانيا والتي نتج عنها استقلال جمهورتيْ دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا. مع تسارع الأحداث في اوكرانيا وسوريا وتصاعد حدة التوتر بين القوى الغربية وحلفائها والمعسكر المناهض له، سعت معظم وسائل الإعلام الغربية إلى اتباع سياسة إعلامية ممنهجة تهدف إلى شيطنة بوتين وتخويف الشعوب الغربية وخاصة في بلدان شرق أوروبا من “طموحات بوتين التوسعية”. لكن بالرغم من تصدر الرئيس بوتين عناوين نشرات الأخبار والصحف، إلا أن هناك رجلٌ اَخر، يُدعى ألكسندر دوغين، تقول مراكز الدراسات الغربية بأنه “العقل المدبر” لسياسات بوتين الجيوسياسية، وبالتحديد في منطقة أوراسيا.

 

ائتلاف انقلاب جهانی (برنامه، اصول، استراتژی)

1. ما در پایان چرخه تاریخی زندگی می کنند. تمام مراحل که تشکیل جریان تاریخ را به بن بست منطقی آمده است.

است. پایان سرمایه داری است. توسعه سرمایه داری به حد طبیعی خود رسیده است. تنها یک راه وجود دارد از چپ به نظام اقتصادی جهان - به سقوط بر خود. بر اساس یک افزایش تدریجی صرفا از موسسات مالی، بانک ها، و پس از آن پیچیده تر و پیچیده تر ساختار سهام، سیستم سرمایه داری مدرن به طور کامل از واقعیت طلاق تبدیل شده است، از تعادل عرضه و تقاضا، از نسبت تولید و مصرف، از ارتباط با زندگی واقعی. همه ثروت جهان است در دست الیگارشی مالی در جهان با دستکاری پیچیده از اهرام ساخته مالی متمرکز شده است. این الیگارشی به ارزش نه تنها کار، اما همچنین سرمایه به اصول بازار، امن از طریق اجاره مالی متصل می شده است. تمام نیروهای اقتصادی دیگر در اسارت به این نخبگان غیرشخصی ultraliberal فراملی هستند. صرف نظر از اینکه چگونه ما در مورد سرمایه داری احساس، روشن است در حال حاضر، آن است که نه تنها از طریق یکی دیگر از بحران، که کل سیستم می ایستد در آستانه فروپاشی کل.
مهم نیست که چگونه الیگارشی جهانی تلاش می کند به پنهان سقوط مداوم از توده ها از جمعیت جهان، بیشتر و بیشتر مردم، شروع به مشکوک است که این است اجتناب ناپذیر، و که بحران جهانی مالی، ناشی از سقوط بازار وام مسکن ایالات متحده و عمده بانک ها تنها آغاز یک فاجعه جهانی است.
این فاجعه را می توان با تاخیر، اما می توان آن را مانع و یا اجتناب شود. اقتصاد جهان، را در قالب که در آن در حال حاضر عمل محکوم است.

نشست خبری فعالان سیاسی روسیه در رجانیوز برگزار شد – گلایه ازشرایط مسلمانان در روسیه/پوتین درقبال ایران چاره‌ای جزتغییر راهبردندارد/ حمایت ازسوریه یعنی حمایت ازمقاومت

 

متأسفانه در دوران حکومت آقای پوتین، روسیه از ایران به عنوان یک برگه استفاده می‌کرد و برگه ایران را در جیب خود گذاشته بود تا هر وقت نیاز بود، این برگه را روی میز بگذارد و هر وقت که لازم نبود، آن را در جیب خود پنهان کند. غرب آماده بود که با یک‌سری از مشکلات روسیه کنار بیاید و حتی کمک می‌کرد که این مشکلات حل شوند و در عوض فقط از روسیه درخواست می‌کرد که در مسئله ایران با غرب همراه و همسو باشد و ایران را در این راه قربانی کند.

روسیه این کار را کرد و در عوض هیچ چیزی هم از غرب دریافت نکرد و غرب با این کار خود، در واقع روسیه را فریب داد. مثلاً روسیه خواستار این بود که غربی‌ها سامانه دفاع ضد موشکی را در اروپا مستقر نکنند، ولی دیدیم که در این زمینه موفق نشد. غرب تا آخرین لحظات در پذیرش و عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی تأخیر ایجاد کرد. غرب تلاش می‌کرد که روسیه در تمام مسائل مورد نیاز امریکا با او کنار بیاید و از سیاست‌ آنها پیروی کند، ولی در عوض هیچ چیز هم به روسیه نداد و در نتیجه روسیه در این خصوص خیلی چیزها را از دست داد.

در جامعه نرمال کارشناسی روسیه، این نظریه به تدریج در حال شکل گیری و برتری پیدا کردن است که هرگونه ضربه‌ای که به ایران وارد شود و هر اقدامی که در جهت تغییر نظام سیاسی ایران انجام بگیرد، باعث بروز پیامدهای عظیمی خواهد شد و در وهله اول منافع راهبردی روسیه و حتی امنیت ملی روسیه را تهدید خواهد کرد. 

 

دیدار هیئتی از مسکو با رئیس دانشگاه تهران

هیئتی از سیاست شناسان روسی طرفدار ایران به سرپرستی پروفسور الکساندر دوگین، رئیس نهصت اوراسیا و استاد دانشکده جامعه شناسی دانشگاه دولتی روسیه 19 فروردین با دکتر رهبر، رئیس دانشگاه تهران دیدار کردند.

پروفسوردوگین در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه تهران و دیدار با رئیس دانشگاه تهران از سطح روابط بین دانشگاهی دو کشور انتقاد کرد و گفت: با توجه که علاقه ای که در دو طرف برای گسترش روابط وجود دارد روابط بین دو کشور به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است. وی افزود: ما از طرف دانشگاه دولتی روسیه، دانشکده و دولت روسیه تقاضا داریم تا گام‌های عملی بیشتری برای توسعه روابط برداشته شود.
دکتر رهبر نیز با ابراز خشنودی از حضور هیئت روسی در دانشگاه تهران، آمادگی دانشگاه تهران را برای ارتباط با دانشگاه‌ها و دانشمندان روسی اعلام کرد. رئیس دانشگاه تهران افزود: ما در دانشگاه تهران اعتقاد داریم که به