دوگین: تمدن شیعه در منطقه با نزدیک شدن به آخرالزمان فعال شده/ به ژئوپلیتیک روز قیامت خوش آمدید!

الکساندر دوگین فیلسوف برجسته روسیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حمله آمریکا به سوریه، و عراق نوشت: اکنون می بینیم که تمدن شیعه چیست که با نزدیک شدن به آخرالزمان فعال می شود.

 

دوگین: درگیری‌های خاورمیانه به تقابل گسترده‌تر غرب و جهان اسلام منجر شده است

دوگین: درگیری‌های خاورمیانه به تقابل گسترده‌تر غرب و جهان اسلام منجر شده است

«الکساندر دوگین» فیلسوف و نظریه‌پرداز برجسته روسی که برخی از او به عنوان «مغزمتفکر پوتین» یاد می‌کنند، ضمن بیان اینکه در یک دنیای چندقطبی، اوکراین و اسرائیل از «عواملان هژمونی غربی» هستند، گفت که درگیری‌های جاری در منطقه به تقابل گسترده‌تر میان غرب و دنیای اسلام منجر شده است.

 

پیش‌بینی الکساندر دوگین اندیشمند روسی از آینده جنگ غزه

پیش‌بینی الکساندر دوگین اندیشمند روسی از آینده جنگ غزه

به گزارش جهان نيوز، مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا نوشت: الکساندر دوگین در تحلیلی در خصوص آینده جنگ غزه یادآور شده است: بیایید سعی کنیم یکی از سناریوهای احتمالی تشدید تنش بیشتر در خاورمیانه را توصیف کنیم.

یادداشت الکساندر دوگین درباره عملیات «طوفان الاقصی»

یادداشت الکساندر دوگین درباره عملیات «طوفان الاقصی»

الکساندر دوگین، فلیسوف روس و از مهم‌ترین مشاوران ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، روز ۱۰ اکتبر در یادداشتی در پایگاه اینترنتی «باشگاه ایزبورسک» به تحلیل عملیات طوفان الاقصی و پیامدهای جهانی آن پرداخت. متن ترجمه این یادداشت را در ادامه می‌خوانیم:

 

فیلسوف روس: کنفرانس «افق نو» عین انتظار فرج است

دوگین، که او را «عقل منفصل پوتین» هم دانسته‌اند، کتاب جدید و ۲۴ جلدی‌اش را تحت عنوان
«نوماخیا» یا «جنگ ذهن» نوشته و می‌گوید اعتقاد دارد که کنفرانس افق نو هم یک جنگ بر سر ذهن،
لوگوس، مفهوم و نظریه برای رسیدن به توازنی است که من نام آن را جهان چندقطبی می‌گذارد. برای من،
افق نو یک افق چندقطبی است که با پایان جهان تک‌قطبی خواهد آمد.

(از راست) جاکوب کوهن، فراماسون و صهیونیست سابق و منتقد اسرائیل، لئونید ساوین تحلیلگر
ژئوپلتیک و سردبیر مجله‌های «ژئوپولیتیکا» و «ژورنال امور اوراسیا» و «حسن علی العماد»
دبیرکل جنبش «مستقبل العداله» یمن (+)

اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ

در ﮐﻤﺎل اﺧﻼص ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺪه، ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﺪراﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺘﺎره ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه در ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ، ﺳﯿﺎﺳﺖ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﻮﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ او ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮد. اﺑﻌﺎد اﻧﻘﻼب او ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، اﺻﻼ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد.
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ از اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزي ﺷﺎن ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﻨﺤﺮف و ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ در آن آﺷﻮب و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻏﺮب زدﮓﯽ - آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ  اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ، ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ، آزادي و ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن رﻗﻢ زده اﺳﺖ. اﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻠﯽ  دﺠﺎﻞ  - ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ- در ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻏﺮب ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاق آن ﻫﻢ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ، آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان آﺷﮑﺎرا و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ، اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزي در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺛﺒﺎت ﺧﻮد ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ! ﮐﺸﻮرﺗﺎن اﺳﺖ! ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ، ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ، ﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي روﻧﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ایدئولوگ دولت روسیه نبوده و نیستم

آلکساندر گلییویچ دوگین )متولد سال ۱۹۶۲ است که نظریه ای به نام » حزب اوراسیا « ( اندیشمند روس و بنیانگذار
اوراسیاگرایی دارد. در سال ۲۰۱۴ مسائلی در دانشگاه دولتی مسکو پدید آمد که منجر به برکناری او از ریاست
دپارتمان جامعهشناسی روابط بینالملل شد. هرچند رسانه های غربی اصرار دارند دلیل این امر، اختلاف وی با پوتین
بر سر ضرورت قتل عام اوکراینی ها بوده، خود او مسائل فنی و علمی را علت اصلی عنوان می کند؛ و معتقد است
هیچ گاه به قتل عام ایشان رأی نداده است. غربی ها وی را به دیدگاه های فاشیستی و شووینیستی متهم می کنند، امری
که از دیدگاه خود وی به شکل کامل مردود است.
به عقیده او، لیبرالیسم معادل نیهیلیسم است؛ خطر عصر تک قطبی جهان را تهدید می کند؛ غرب به دشمن )روسیه و
اسلام رادیکال( نیاز دارد؛ و در نظریه اوراسیاگرایی، ایران و روسیه می توانند علیه منافع غرب متحد شوند. جنگ
احتمالی با روسیه چند ثمره برای غرب دارد: به تعویق انداختن فروپاشی ساختار جهانی، تقویت ناتو و اعضای اروپایی
آن، و حفظ اتحادیه اروپا از انشقاق. ایده ارواسیاگرایی وی با ایده ناسیونالیست ها متفاوت است، و بر آموزه های
کلیسای ارتدکس روسیه تکیه دارد. به نظر وی، اوراسیا هارتلندی است که کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی
وقت آن « : را علیه منافع غرب و جهانی سازی آن متحد می کند. به همین دلیل، وی در فرهنگسرای اندیشه گفت
ریشه این مسئله .» رسیده به اصالت شرقی و هویت خودمان برگردیم. فرهنگ انتظار میان روسیه و ایران مشترک است
را باید در چالش عمیق بین لوگوس یونانی و تئوس مسیحی جستجو نمود. وی بر این نکته تأکید دارد که صحبت
کردن در مورد این که انجیل بهتر است یا قرآن چیزی را جلو نخواهد برد؛ باید نقاط اشتراک را مطرح کنیم. وی می
گوید 30 سال قبل اتحاد روسیه با ایران علیه غرب را پیشبینی کرده بودم. علاوه بر آن، او پیش بینی کرده بود که
ترکیه به اتحاد ایران و روسیه نزدیک شود. به همین میزان، او به سیاست کشورهای عرب منطقه خلیج فارس خرده می
گیرد. برای او، ایران صرفاً یک کشور نیست، بلکه یک تمدن است. ایران بزرگترین متحد روسیه به شمار می رود.
ایران می تواند نقش اصلی در سازمان همکاری های شانگهای داشته باشد.

پیاده‌روی اربعین شبیه یک حادثه آخرالزمانی و مقدمه تحول جهانی است +تصاویر

نظریه پرداز و نویسنده روس که برای مشاهده حادثه عظیم پیاده روی اربعین به عراق سفر کرده است، تحلیل و تعابیر جالب توجهی از این گردهمایی و حرکت میلیونی مسلمانان و سایر مذاهب و ادیان دارد.

به گزارش مشرق از کربلای معلی؛ الکساندر دوگین نظریه پرداز، نویسنده و  استراتژیست روس امروز در جمع مردم مشتاق و شیفتگان امام حسین علیه السلام که مسیر نجف به کربلا را پیاده طی می کنند، حضور یافت و از نزدیک شاهد این حضور حماسی و میلیونی بود.

دوگین کێیە؟

پروفسور دوگین یکی از بارز ترین دانشمندان ضد امپریالیستی که دشمنان زیادی در بدنه حکومت آمریکا دارد. این شخصیت برجسته در حالی اسمش در لیست تحریم های آمریکا و کانادا دیده می شود که طرح های وی در مقابله با طرح های جورج سورس برای کشورهای اروپای شرقی بسیار بازدارنده بوده است. این دانشمند جهانی همچنین به 9 زبان مسلط است. وی از تأثیرگذارترین رهبران بدون چون و چرای مبارزه با امپریالیسم و هژمونی آمریکایی میباشد. عده ای می گویند که وی از مشاوران پوتین است و عده می گویند پوتین از خوانندگان کتاب های پر سر و صدای اوست.
گِلِن بِک، از مشهور ترین مجریان فاکس نیوز در خصوص وی اینگونه می گوید: الکساندر دوگین، یک فیلسوف مطرح و یک استاد  است که به عنوان مشاور برخی از بانفوذ ترین افراد در روسیه شناخته می شود. وزیر امور خارجه، رئیس سابق مجلس دوما، نظریه پرداز حزب روسیهی متحد و قطعا رئیس جمهور پوتین. وی نه تنها مشاور کرملین است بلکه در 2008 رئیس دانشکده جامعه شناسی روابط بین الملل دانشکده مسکو می شود.

ارتباط با غرب اقدام به خودکشی و خیانت به انقلاب است/ انتخاب «پوتین» برای ریاست جمهوری در روسیه شبیه یک انقلاب بود

 امروز مثل زمان قاجار شماست و ما باید هویت اصلی و عمیق هر کشور را کشف کنیم. و این اتحاد مشترک نباید فقط براساس منافع ملی باشد بلکه باید بر اساس صلاحیت مشروع قدرت باشد که از خدا گرفته می شود و بر اساس دشمن مشترک یعنی غرب.

مشاور رئیس جمهور روسیه گفت به طور مثال من تحت تحریم امریکا هستم فقط به خاطر تفکراتم و نه به خاطر کارهای اقتصادی و نظامی، فقط تفکراتم و دلیل آن این است که من توانسته ام حقیقت دشمن را نشان دهم پس این تحریم علیه ایده ها و فلسفه و اعتقاد به خداست.

وی در تشریح نظریه چهارم سیاسی خود گفت نظریه چهارم سیاسی در ضدیت با غرب است و اولین نظریه، لیبرالیسم است که اولین و آخرین است، قبل از بقیه به وجود آمده و هنوز هم پابرجاست که در واقع هویت شیطان است و اساس بی خدایی و استعمار گری را ترویج میکند.

وی نظریه دوم را کمونیسم دانست و گفت کمونیسم در واقع بعد خوب لیبرالیسم است و در اینجا خدا، پیشرفت است و نظریه سوم نیز ناسیونالیسم است که بهتر از کمونیسم است ولی دیدگاه ضعیفی دارد چرا که ناسیونالیسم در واقع ماتریالیسم است و مربوط به مادی گرایی است و معنویت را در نطر نمی گیرد و مفهوم بورژوازی دارد.

نقد و بررسی مدرنیته با حضور الکساندر دوگین و مهدی نصیری+ فیلم

بسم الرحمن الرحيم. سلام عرض مي کنم. به برنامه عصر خيلي  خوش آمديد. امشب در ادامه بحث هفته گذشته بحث خاصي داريم و با دو ميهمان عزيز، اين برنامه را ادامه مي دهیم . جناب آقاي مهدي نصيري، خيلي خوش امديد به برنامه. و جناب آقاي الکساندر دوگين. خيلي خوش آمديد دکتر.

 چرا اين بحث را انتخاب کرديم؟ هر دوي اين بزرگواران در ارتباط با مدرنيته، نقدي دارند که خودش  روشنگر خيلي از بحث هاي بعدي است. يعني هم از جنبه يک فيلسوف روس ارتدوکس مسيحي و هم از منظر شيعي. اقاي مهدي نصيري چند سال پيش کتاب اسلام و تجدد را نوشته اند و درباره آن در رسانه ها بحث زيادي شده است و مي دانم که دانشجويان اين بحث را پيگيري کرده اند. از اين رو، تصميم گرفتيم زماني که  آقاي دوگين در تهران هستند، اين بحث را کمي باز کنيم. 

آقاي نصيري! اين بحث اسلام و تجدد و مدرنتيه، چه چيزي است که مثل يک حجاب است و انسان بايد برسد به يک فهمي از مدرنيته و بعد از اين فهم است که خيلي از درها باز مي شود براي رسيدن به اسلام بخصوص در دوره اي که ما هستيم. مي خواستم يک خرده اين بحث را با شما باز کنم و بعد برويم سراغ  آقاي الکساندر دوگين.

ارتباط با غرب اقدام به خودکشی و خیانت به انقلاب است/ انتخاب «پوتین» برای ریاست جمهوری در روسیه شبیه یک انقلاب بود

می‌گویند که روسها به ما خیانت کردند ولی نظر من این است که این ۱۲۰ سال پیش بود و شرایط امروز متفاوت است درثانی ما مشغول انجام کار فرهنگی هستیم و در عمق کار می‌کنیم.

او در ادامه به نوع آشنایی خودش با دوگین اشاره کرد و گفت این آشنایی از طریق یک وبسایت شروع شد و مطلبی که منتشر شد و بارها و بارها ترجمه شد و نهایتا منجر به آشنایی ما شد و در آخرین گردهمایی که در ایران داشتیم عده زیادی از متفکران ایرانی به دعوت ایشان حضور داشتند.

وی گفت این دومین حضور ایشان است که به همت آقای شهیدی که یکی از همکاران ما در صدا و سیما بودند اتفاق افتاد و آقای دوگین پس فردا به مسکو برمی گردند ولی نکته مهم این است که دشمن اینجا را خواهد پایید و این یک محفل عقیدتی است که حتی از دیدار دو رئیس جمهور نیز مهم تر است.

پذیرش متقابل: در حاشیه دیدار پاپ و کریل

دیدار پاپ و پاتریارک کریل، عالی­ترین مقام دینی کلیسای ارتدوکس روسیه، بدون شک یکی از مهمترین رویدادهای دینی ـ سیاسی سالیان اخیر، و بلکه دهه­های اخیر است. این دیدار در جمعه گذشته، 12 فوریه، و در کشور ثالث، کوبا، اتفاق افتاد که در جای خود قابل تأمل است. مهم در این میان بیانیه پایانی این دیدار خصوصی دو ساعته است که در حضور رئیس جمهور کوبا و مقامات مذهبی دو کلیسای یاد شده به امضاء رسید. این متن یکی از جامع­ترین، متوازن­ترین و در عین حال سیاسی­ترین متونی است که بین دو شخصیت شناخته شده جهانی به امضاء رسیده است. کسانی که با مشکلات و حتی رقابت و خصومت واتیکان و کلیسای ارتدوکس روسیه خصوصاً پس از پایان جنگ سرد آشنا هستند، اهمیت و جامعیت این متن را خواهند پذیرفت و اینکه طرفین تا چه میزان نرمش و پذیرش از خود نشان داده­اند. عموم تحلیل­گران در تحلیل این رویداد به ستیز تاریخی کم و بیش یک هزار ساله این دو کلیسا پرداخته­اند که البته در جای خود نکته درستی است، اما مهم رابطه بیش از حد متشنج آنها از آغاز دهه نود قرن گذشته است که باید گفت در مجموع تاریخ جدید بی­سابقه بوده است. اینکه طی مدتی کمی بیش از دو دهه رابطه دو کلیسای بزرگ که وابستگی­ها و پیچیدگی­ها و در عین حال مشکلات و محدودیت­های فراوانی دارند، تا بدین حد تحول یابد و به پیش رود که چنین متنی را امضاء کنند، به واقع یک شاهکار است. شاهکار در واقع­بینی و انعطاف و شاهکار در نرمش و پذیرش متقابل و عدم تمایل به انتقام­ستانی. مضافاً که به لحاظ فنی هیچ مسئله مهم مورد نزاعی نیست مگر آنکه در این بیانیه بدان اشارت رفته است.

فیلم/ دوگین: اگر از اصول انقلاب‌تان دفاع کنید در نهایت پیروز خواهید شد و ظهور حضرت مهدی(عج) فرا خواهد رسید

گروه فیلم و صوت مشرق، پرفسور الکساندر دوگین که از جمله 20 فیلسوف و اندیشمند مشهور جهان محسوب می شود در مصاحبه ای در خصوص تحولات سوریه افزود: اقدام نظامی در سوریه به مثابه اعلام جنگ با روسیه و پایان روابط عربستان سعودی و روسیه خواهد بود. عربستان و ترکیه آنقدر مخالفان داخلی زیادی دارند که در این شرایط یارای درگیری با قدرت بزرگی مانند روسیه و ائتلاف را نخواهند داشت.

فیلسوف روس افزود: به عقید‌ه‌ی من عربستان سعودی و ترکیه در سوریه مداخله نظامی نخواهند کرد، زیرا بلافاصله به پایان رژیم حاکم عربستان سعودی و همچنین دولت اردوغان منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: همه اینها به میزان حضور روسیه و متحدان ما یعنی ایران، عراق و حزب الله در مواضع زمینی در سوریه بستگی دارد. آنها فورا از درون خرد می‌شوند و از هم فرو می‌پاشند، زیرا هیچ اقبالی برای پیروزی علیه روسیه و متحدانش در سوریه نخواهند داشت .

اندیشمند روس گفت: ما قدرتی هسته ای هستیم و از تجهیزات و تسلیحات راهبردی برخورداریم و از این رو تجاوز به سوریه اقدامی انتحاری برای آنها خواهد بود. تصور می کنم که این گونه تهدیدها، صرفا جنگ روانی است افزود: به همین علت اگر موضع روسیه و متحدانش در سوریه حفظ شود، ائتلاف ما موفق خواهد شد.

الکساندر دوگین: دیدارهای رهبر ایران با خانواده شهدای مسیحی مثال‌زدنی است

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، الکساندر دوگین، فیلسوف مطرح و شناخته شده روس است که چندی است نظرات او در عرصه‌های مختلف بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و بسیاری او را عقل پوتین می‌نامند. تأثیر نویسنده کتاب تئوری چهارم سیاست بر رئیس‌جمهور روسیه تا جایی است که او در سخنانش بارها از عبارات مورد علاقه دوگین یعنی محافظه کاری و روسیه جدید استفاده می‌کند. هفته گذشته در حین گفت‌و‌گو با این فیلسوف نسخه انگلیسی کتاب «مسیح در شب قدر» به وی هدیه داده شد. وی در مورد این کتاب و دیدارهای مقام معظم رهبری با خانواده شهدای ارامنه و آشوری می‌گوید: برای من این دیدارهای رهبر ایران و این کتاب مثال زدنی است و به لزوم احترام به تمام ادیان الهی تأکید می‌کند، برای مثال بین مسیحیان روسیه، به بسیاری از مسلمانان و حتی یهودیان احترام گذارده می‌شود. دوگین ادامه داد: مسلمانان همواره در مبارزات ما در روسیه بارها نقش قهرمانان را بازی کرده‌اند و بسیار فعال بوده‌اند. سنت روس‌ها همواره به این مسلمانان احترام گذارده است و این بخشی از اخلاق و سنت‌های روس‌ها شده است که ما مسیحی هستیم اما به‌طور کامل به دیگر ادیان احترام می‌گذاریم. این اتفاق بین مسلمانان هم افتاده است و آنها به دیگر ادیان احترام می‌گذارند.

ائتلاف ايران-روسيه يك ايده استراتژيك و اوراسيايي است

خبرگزاري فارس: فيلسوف و كارشناس سياسي مشهور روسيه از برقراري روابط حسنه و همكاري‌هاي استراتژيك ايران و روسيه حمايت كرد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري- تحليلي "اوراسيا"، "الكساندر دوگين"، فيلسوف و كارشناس سياسي مشهور روسيه و رهبر جنبش اوراسيا، اظهار داشت، وي خواستار برقراري روابط حسنه با دولت ايران و همچنين روابط تنگاتنگ با سفارت ايران است. خبرنگاري در مصاحبه با دوگين ضمن تاكيد بر اهميت دوستي با ايران براي ايده‌هاي اوراسيايي از وي پرسيد، شما قصد داريد چه كاري براي كاهش تشنج در اطراف ايران انجام دهيد؟ وي در پاسخ گفت: من خواستار روابط حسنه با دولت ايران هستم و از روابط نزديك با سفارت اين كشور حمايت مي‌كنم. ما همه كارهاي ممكن را براي حمايت حداكثري از روابط روسيه-ايران انجام مي‌دهيم. در مجموع، ايده ائتلاف روسيه-ايران كه همان ايده اوراسيايي است، ايده مخصوص برخي شخصيت‌هاي شوروي سابق همچون "پريماكوف" نبوده است، زيرا ايران دشمن اتحاد جماهير شوروي پنداشته مي‌شده است. دوگين در ادامه اظهار داشت: حقيقت وجود خط‌ مشي طرفدار ايران نتيجه فعاليت‌هاي ماست، اگرچه اين جريان زماني ضعيف‌تر و زماني قوي‌تر بوده، ولي همواره وجود داشته است. اين انديشمند روسي اضافه كرد: من قصد ندارم صدها صفحه از كتاب خود را درباره ژئوپلتيك توضيح دهم، آنجايي كه من لزوم همكاري‌هاي استراتژيك روسيه-ايران را به عنوان همسايه جنوبي مهم روسيه ثابت كرده‌ام. اينها در نخستين مقالات من گفته شده است و اكنون تقريبا بيست

الکساندر دوگین: دیدارهای رهبر ایران با خانواده شهدای مسیحی مثال‌زدنی است

الکساندر دوگین، فیلسوف مشهور روسی معتقد است اثر «مسیح در شب قدر» مثالی برای لزوم احترام به تمام ادیان الهی است و دیدارهای رهبر ایران با شهدای مسیحی مثال‌زدنی است. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، الکساندر دوگین، فیلسوف مطرح و شناخته شده روس است که چندی است نظرات او در عرصه‌های مختلف بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و بسیاری او را عقل پوتین می‌نامند. تأثیر نویسنده کتاب تئوری چهارم سیاست بر رئیس‌جمهور روسیه تا جایی است که او در سخنانش بارها از عبارات مورد علاقه دوگین یعنی محافظه کاری و روسیه جدید استفاده می‌کند. هفته گذشته در حین گفت‌و‌گو با این فیلسوف نسخه انگلیسی کتاب «مسیح در شب قدر» از طرف خبرگزاری تسنیم و انتشارات صهبا به وی هدیه داده شد. وی در مورد این کتاب و دیدارهای مقام معظم رهبری با خانواده شهدای ارامنه و آشوری می‌گوید: برای من این دیدارهای رهبر ایران و این کتاب مثال زدنی است و به لزوم احترام به تمام ادیان الهی تأکید می‌کند، برای مثال بین مسیحیان روسیه، به بسیاری از مسلمانان و حتی یهودیان احترام گذارده می‌شود.

وقت آن رسیده به اصالت شرقی و هویت خودمان برگردیم

الکساندر دوگین، فیلسوف روسی و مشاور پوتین در نشست چهارمین شب علوم انسانی گفت: وقت آن رسیده که به اصالت مشرق زمینی، هویت خودمان و ریشه های حقیقتمان برگردیم. به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین «شب علوم انسانی» با حضور پرفسور الکساندر دوگین، فیلسوف سیاسی روس و مشاور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه همراه با بزرگداشت دکتر منوچهر آشتیانی، جامعه‌شناس سرشناس ایرانی شب گذشته به همت مجله عصر اندیشه و با مشارکت مرکز تحقیقات صدرا، در فرهنگسرای اندیشه برگزارشد. در ابتدای این مراسم سجاد نوروزی، رئیس فرهنگسرای اندیشه گفت: درباره پروفسور دوگین چیزی که خیلی اهمیت دارد عبور و خرق عادتی است که در فلسفه ورزی ایشان شکل گرفته است چرا که نقد غرب در شرق کار بسیار سختی است؛ در شرق، اکثرا شیفته غرب هستند و خب اینکه یک نفر بخواهد آن را نقد کند کار بسیار سختی است. وی افزود: فلسفه سیاسی دوگین با توجه به امر سیاسی شکل گرفته است؛ منظور او هم از امر سیاسی امر واقع است؛ یعنی فلسفه وی در آسمان ها شکل نگرفته است بلکه روی زمین و براساس امر واقع به وجود آمده است. دوگین با مدد گرفتن از امر واقع تئوری چهارم سیاست را معرفی می کند. رئیس فرهنگسرای اندیشه ادامه داد: به عقیده من الکساندر دوگین به دنبال یک رنسانس شرقی و احیاگری هویت در شرق است و این شاید مهم ترین نیاز جوامع شرقی باشد. به بیان دیگر دوگین بر روی ضروری ترین نیاز جوامع شرق دست گذاشته است. به بیان دیگر این فیلسوف روسی در بازیابی هویتی شرق را به عنوان مبنا قرار می دهد تا غرب را تحلیل کند.

روسیه درحال بازیابی ماهیت معنوی خویش است/باغربزدگی مبارزه می کنیم

الکساندر دوگین، مشاور رئیس جمهور روسیه با حضور در برنامه عصر شبکه افق گفت: ما مشغول مادی گرایی، الحاد و مشکلات قریب الوقوع شدیم اما اکنون درحال بازیابی «خود معنوی» مان هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر دوگین، مشاور رئیس جمهور روسیه در برنامه عصر شبکه افق حضور یافت. دوگین یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف معاصر روسیهبه شمار می رود که بسیاری او را بنیان‌گذار مکتب ژئوپلتی کدر این کشور می‌دانند. فیلم گفتگوی نادر طالب زاده با اکساندر دوگین، از بالا قابل دریافت است. متن این گفتگو در ادامه آمده است؛ وی در گفت‌وگو با نادر طالب‌زاده در برنامه عصر شبکه افق، با بیان اینکه زمان، آثاری منطقی و معقول دارد اظهار کرد: زمان یک مفهوم است، تاریخ یک مفهوم است، چیزی به نام زمان مادی وجود ندارد، زمان ماده نیست بلکه به خودی خود، مقوله‌ای معنوی است بنابراین زمان، منطق و برهان تاریخ است. وی افزود: یک پرسش اساسی وجود دارد و آن هم اینکه زمان چیست؟ به نظر من، ما در آخر الزمان قرار داریم یعنی در انتهای زمان قرار داریم، ما در نوع خاصی از زمان قرار داریم، وقتی زمان به ماهیت خود نزدیک می‌شود، وقتی که همه آن چیزی که در خفا قرار داشت، آشکار می شود، وقتی که مفهوم تاریخ در مقابل چشمان ما متبلور می‌شود، پس باید گفت که ما در مهم‌ترین زمان زندگی می‌کنیم.

الکساندر دوگین:وقت آن رسیده به اصالت شرقی و هویت خودمان برگردیم

الکساندر دوگین، فیلسوف روسی و مشاور پوتین در نشست چهارمین شب علوم انسانی گفت: وقت آن رسیده که به اصالت مشرق زمینی، هویت خودمان و ریشه های حقیقتمان برگردیم. چهارمین «شب علوم انسانی» با حضور پرفسور الکساندر دوگین، فیلسوف سیاسی روس و مشاور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه همراه با بزرگداشت دکتر منوچهر آشتیانی، جامعه‌شناس سرشناس ایرانی شب گذشته به همت مجله عصر اندیشه و با مشارکت مرکز تحقیقات صدرا، در فرهنگسرای اندیشه برگزارشد. در ابتدای این مراسم سجاد نوروزی، رئیس فرهنگسرای اندیشه گفت: درباره پروفسور دوگین چیزی که خیلی اهمیت دارد عبور و خرق عادتی است که در فلسفه ورزی ایشان شکل گرفته است چرا که نقد غرب در شرق کار بسیار سختی است؛ در شرق، اکثرا شیفته غرب هستند و خب اینکه یک نفر بخواهد آن را نقد کند کار بسیار سختی است. وی افزود: فلسفه سیاسی دوگین با توجه به امر سیاسی شکل گرفته است؛ منظور او هم از امر سیاسی امر واقع است؛ یعنی فلسفه وی در آسمان ها شکل نگرفته است بلکه روی زمین و براساس امر واقع به وجود آمده است. دوگین با مدد گرفتن از امر واقع تئوری چهارم سیاست را معرفی می کند. رئیس فرهنگسرای اندیشه ادامه داد: به عقیده من الکساندر دوگین به دنبال یک رنسانس شرقی و احیاگری هویت در شرق است و این شاید مهم ترین نیاز جوامع شرقی باشد. به بیان دیگر دوگین بر روی ضروری ترین نیاز جوامع شرق دست گذاشته است. به بیان دیگر این فیلسوف روسی در بازیابی هویتی شرق را به عنوان مبنا قرار می دهد تا غرب را تحلیل کند.

روسیه درحال بازیابی ماهیت معنوی خویش است/باغربزدگی مبارزه می کنیم

الکساندر دوگین، مشاور رئیس جمهور روسیه با حضور در برنامه عصر شبکه افق گفت: ما مشغول مادی گرایی، الحاد و مشکلات قریب الوقوع شدیم اما اکنون درحال بازیابی «خود معنوی» مان هستیم. 

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر دوگین، مشاور رئیس جمهور روسیه در برنامه عصر شبکه افق حضور یافت. دوگین یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف معاصر روسیهبه شمار می رود که بسیاری او را بنیان‌گذار مکتب ژئوپلتی کدر این کشور می‌دانند. فیلم گفتگوی نادر طالب زاده با اکساندر دوگین، از بالا قابل دریافت است. متن این گفتگو در ادامه آمده است؛

وی در گفت‌وگو با نادر طالب‌زاده در برنامه عصر شبکه افق، با بیان اینکه زمان، آثاری منطقی و معقول دارد اظهار کرد: زمان یک مفهوم است، تاریخ یک مفهوم است، چیزی به نام زمان مادی وجود ندارد، زمان ماده نیست بلکه به خودی خود، مقوله‌ای معنوی است بنابراین زمان، منطق و برهان تاریخ است.

وی افزود: یک پرسش اساسی وجود دارد و آن هم اینکه زمان چیست؟ به نظر من، ما در آخر الزمان قرار داریم یعنی در  انتهای زمان قرار داریم، ما در نوع خاصی از زمان قرار داریم، وقتی زمان به ماهیت خود نزدیک می‌شود، وقتی که همه آن چیزی که در خفا قرار داشت، آشکار می شود، وقتی که مفهوم تاریخ در مقابل چشمان ما متبلور می‌شود، پس باید گفت که ما در مهم‌ترین زمان زندگی می‌کنیم.

 

صفحه‌ها